#64

Tùy Chỉnh

"Chàng khoác tây y nương nhờ cửa Phật
Bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta..."
_Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh_