Chương 110

Tùy Chỉnh

Lâm: Tại sao mày rõ ràng hiểu mà cứ giả ngu tỏ vẻ không hiểu hả????
Phong: Mày hôn tao là tao hiểu liền ~.
Lâm: Tại sao tao bảo mày làm bài mà mày không chịu làm hả????
Phong: Mày cho tao cắn ti mày là tao hiểu liền ~.
Lâm: Tại sao mày dám ngủ gật trong lúc tao giảng hả????
Phong: Mày vừa ngồi vào lòng tao vừa giảng bài là tao hết ngủ gật liền ~.
Lâm: Mày... mày... Giờ mày muốn sao mới chịu học hả???
Phong: Mày cho tao "ấy ấy" là tao học liền ~.

Lâm: Nói không mãi không chịu nghe! Ra chỗ khác, ghét không nhìn mặt nữa!
Huy: Đm bọn mày cho tao xuống cống rồi hả?????
_________________________