Đọc Truyện Hư Cấu

Đọc truyện (Allkook) Tranh đoạt

58,983 3,787Writing

user90646799

Đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn

500,886 2,772Writing

00oxo00

Đọc truyện Ngã Dục Phong Thiên FULL

1,025,396 5,796Full

00oxo00

Đọc truyện Thí Thiên Đao FULL

84,657 806Full

00oxo00

Đọc truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng FULL

507,964 2,770Full

00oxo00

Đọc truyện Chúa Tể Chi Vương FULL

714,142 3,897Full

00oxo00

Đọc truyện Vô Tận Đan Điền FULL

181,111 1,260Full

00oxo00

Đọc truyện Đại Chúa Tể FULL

915,863 5,281Full

00oxo00

Đọc truyện Chiến thần -Đinh Mặc

371,777 7,063Full

Faya_Elias