Đọc Truyện Sát Thủ

1,950,776 78,584Writing

Emily_Ton

985,290 41,686Full

Miie_Yuan118

1,601 129Writing

jimmaryal

2,704 181Writing

NguynLevy

136,401 2,823Full

taurus1305