Đọc Truyện Hành Động

Đọc truyện HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ

204,044 8,918Writing

rubymoon3004

Đọc truyện Kim Bài Đả Thủ

987,553 59,472Writing

mjjejeh

Đọc truyện Thú Tùng Chi Đao

137,000 7,604Full

heysoj1999

Đọc truyện Hoa tuyết trắng

1,806 200Writing

rosie101024

Đọc truyện Đạo Tình- Chu Ngọc

382,116 9,978Full

nguyachen

Đọc truyện Mạt Thế Huyết Linh Vương

80,041 5,825Writing

YounFam

Đọc truyện (Diabolik lovers)- Rise

7,777 598Writing

yukino-hanabe