Đọc truyện Saikyo no Kenshi

113,407 13,195Writing

NonWriterOni

Đọc truyện [OLN] Aita no Sekai

42,800 4,357Writing

NnabloO

Đọc truyện Thiên Tài Học Đường

18,806 1,598Writing

Vietchodochan

Đọc truyện Isekai Toriwake

72,009 5,473Writing

Jrrn68

Đọc truyện Creation God in Fantasy world

11,563 1,153Writing

nghe20011

Đọc truyện Thế giới pháp thuật

111,005 5,592Full

GwynRosaline

Đọc truyện Vilyna

32,539 3,144Full

RensaRaku