CUỘC CHIẾN VOTE

Tùy Chỉnh

À, truyện nữ phụ nên khá nhiều tình tiết H. Mọi người muốn vote lần đầu của Song Song cho ai?
1. Hoàng Ưu Lục
2. Mạc Thất Uông
3. Hoàng Thiên Điểm
4. Sở Thiết Lãnh
5. Một người qua đường hoặc ẩn đó?
6. Nhiều nam một nữ (theo mô-típ điển hình của thể loại nữ phụ, NP?)