Nút vượt khu thi đấu nhanh.

Tùy Chỉnh

Hiện trong Khu Thi Đấu có một nút màu đỏ chữ Trung Quốc.
Đó là nút vượt ải nhanh. Chúng ta chỉ cần set đồ và kĩ năng còn lại cứ để ẻm lo.