[ Nhà Kì Bí] Giới Thiệu Lầu Mây.

Tùy Chỉnh

Tất cả các thông tin đều được lấy từ Page My Miracle Nikki.
----------------------