Khúc Anh Đào.

Tùy Chỉnh

Chắc giờ mọi người đang cật lực để ủy thác cho tới con số 2.777.777 để nhận miễn phí bộ Khúc Anh Đào này.


Nhưng các bạn không cần làm vậy, nếu ai đã thấy các con số đang tăng lên mặc dù mình chưa ủy thác. Cứ hết số thời gian thì nó sẽ nhảy tới số 2.777.777 thì mình sẽ nhận được. Nên đừng tốn kim cương nữa.