Chặng 9 ( tn + cc) ( 2 )

Tùy Chỉnh

9.7

9.8


9.9(1)9.9(2)9.9(3): Mặc bộ Tiên áo trắngẢi phụ:
9.1


9.2: nếu không có túi giống vậy có thể thay cái cùng thuộc tính.

9.3