Chặng 9 ( tn + cc) ( 1)

Tùy Chỉnh

Do đạt giới hạn ảnh nên các ải kế tiếp sẽ ở chap sau.

9.1


9.29.3: Vớ danh môn + vớ rừng rậm.


9.4


9.5


9.6 ( 1 )9.6 ( 2 )