Chặng 9.

Tùy Chỉnh

Chắc se cập nhật chặng 9 nhanh thôi, vì đã tên bản vẽ rồi mà.


Cá chép:


Tương lai: nhìn giống robot ghê á.