Chặng 5 ( Cc + tn)

Tùy Chỉnh

5.1


5.2


5.3


5.4: súng quay lầu nhé, nếu không có chọn thuộc tính giống bộ váy là ok.


5.5


5.6


5.7


5.8


M

ang thêm sợi dây hòang hôn nhé.
5.9


5.10


5.11


5.12


Ải phụ:
5.15.2


5.3