Chặng 1 - Ủy thác

Tùy Chỉnh

Do không lưu lại được nên mình chụp màn hình.
Xin lỗi về sự bất tiện này.
Cre: My Miracle Nikki.
Các cậu chú ý canh skill nhé.
Ải 1.1Ải 1.2

Ải 1.3

Ải 1.4

Ải 1.5

1.6

Ải 1.7