Chiếc Khăn Gió Ấm =)))

Tùy Chỉnh

Thậc đáng yêu :< Thậc đáng yêu ~ :< Thậc đáng yêuuuuuuuuuuuuuuu


Jimin you look so happy =)))))) Why happy? :v


JK cùng chiếc khăn =))))))))


Oops Khăn của JK xao động rồi =)))))))))))) 


Oh ~ =))) Chiếc khăn lại có thêm chủ mới =))) Không sao khăn em là khăn anh khăn anh cũng là khăn em à =)))
Bwi looks so done with them =)))))))) Look it that face :v "Help me please! Why Am I Here?" :)