If

Tùy Chỉnh

Yêu anh đi mà :< Đi mà :< Đi mà :< I will be your lover :< I swear :< ư ư 
If you guys love me :< Please dont look and read and think this part like a joke :< 
Tự dưng thấy mình sống ảo ghê luôn cơ mà kệ đó :< 

Loading...