Hai chấm ngoặc ngoặc

Tùy Chỉnh

Nào em yêu, tôi bị cảm rồi, quan tâm tôi được không? 
honey ~ I'm gonna be sick, help me~