Đọc Truyện XUYÊN VÀO HIỆN ĐẠI_ALLKOOK [XK] {Hoàn} - TruyenFun.Com

Đọc Truyện XUYÊN VÀO HIỆN ĐẠI_ALLKOOK [XK] {Hoàn}

Tác giả: auduongvanngoc

Đọc Truyện

Truyện đã hoàn!

Thể loại: nhất thụ đa công, lạnh lùng thụ, xuyên không (phản xuyên), Boy×boy

Ngược! (Hơi nặng) thụ trước công sau

Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi!

Nỗi lòng con Au muốn ngược! Các reader đừng cản!