Đọc Truyện vkook | text | hey! don't block me! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện vkook | text | hey! don't block me!

Tác giả: -jjkitb-

Đọc Truyện

Title: Hey!Don't Block Me!
Thể loại: Đam mỹ,text,sinh tử văn,lưu manh công x khả ái thụ
Pairing: Kim Taehyung x Jeon Jungkook

"...Lend an ear to me...
don't push the block..."

------------------

KHÔNG CHUYỂN VER/EDIT⚠
TÔN TRỌNG AUTHOR VÌ ĐÂY KHÔNG PHẢI CHẤT XÁM CỦA BẠN⚠