Đọc Truyện |Twilight| |Dark night| Đêm trường đen tối - TruyenFun.Com

Đọc Truyện |Twilight| |Dark night| Đêm trường đen tối

Tác giả: iammasturdating

Đọc Truyện

Mười sáu năm để thực thi một bản án.
Bản án dành cho kẻ bất tử.
Kẻ thực thi phải chăng là cô con gái mới nhà Cullen?
Thế còn gã cận vệ thành Volterra sẽ ra sao?