Đọc Truyện Trưng Vương-Nguyệt Tàng - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Trưng Vương-Nguyệt Tàng

Tác giả: Chandra-sere

Đọc Truyện

Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này.

#dự thi event nên cầu vote#

#truyện 6 ngàn 7 làm trong 3 ngày, phục chính mình thật :3#