Đọc Truyện trong veo | kooktae - TruyenFun.Com

Đọc Truyện trong veo | kooktae

Tác giả: alicedetee

Đọc Truyện

taehyungie thực thích jungkookie, thích cả cái vẻ trong veo đơn thuần của em nữa.

trong veo
ⓒalicedetee

→ category: fanfiction.
→ pairing: kooktae.
→ warning: bad words, lowercase, nc-18, tae!bot, kook!top