Đọc Truyện Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Tác giả: Kiyoshi_Hira

Đọc Truyện

-Nội Dung:
Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma... thành tựu Chân Tiên đại đạo.

-Mình sẽ viết 5 chương 1 chap.
-Main bá và ngầu đọc sẽ hiểu
-Nguồn:https://truyencv.com/trong-sinh-chi-do-thi-tu-tien/
-Tác Giả: Thập Lý Kiếm Thần