Đọc Truyện thanh oi de 15 ne - TruyenFun.Com

Đọc Truyện thanh oi de 15 ne

Tác giả: untra123

Đọc Truyện

Đại hội 6 đã xác định xóa bỏ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao cấp là yếu tố cần thiết và cấp bách do cơ chế KT tập trung quan liêu bao cấp đã tồn tại nhiều hạn chế :

Các DN hoạt động dựa trên các quyết định của nhà nước và chỉ tiêu pháp lệnh được giao . mọi phương hướng sx , vật tư vốn định giá sp, lương... đều tuân theo chỉ đạo của các cấp có thảm quyền . SP được giao cho Nhà nước phân phối bằng tem phiếu . lỗ thì nhà nước chịu , lại thì nhà nước thu

Các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào qua trình sản xuất KD của DN nhưng lại không chịu trách nhiệm về vật chất và pháp lý đối với các quy định đó . có thiệt hại về ngân sách thì ngân sách gánh chịu DN không có quyền tự chịu SXKD và không bị ràng buộc trCHS nhiệm kết quả KD

Quan hệ hàng hóa thị trường bị coi nhẹ chỉ là hình thức quan hệ hiện vật là chủ yếu, nhà nước quản lý nền Kt thô...

Danh sách Chap