Đọc Truyện Teacher, Teach Me - NamJin - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Teacher, Teach Me - NamJin

Tác giả: Say_MeowMeow

Đọc Truyện

"Teacher, how about...sex?"

Danh sách Chap

⓪ ɪɴᴛʀᴏ

❶ ʙᴇɢɪɴɴɪɴɢ

❷ ʙᴇɢᴀɴ

❸ ʏᴏᴜʀ ᴍᴇssᴀɢᴇ ʜᴀs ʙᴇᴇɴ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛᴇᴅ

❹ ᴄᴀɴ sᴇx ʜᴀᴘᴘᴇɴ ʙᴇᴛᴡᴇᴇɴ ᴜs?

❺ ɪᴛ's ᴛɪᴍᴇ ᴛᴏ ᴍᴇᴇᴛ

❻ ᴋɪᴍ ɴᴀᴍᴊᴏᴏɴ & ᴋɪᴍ sᴇᴏᴋᴊɪɴ

❼ ‎ᴊᴇᴏɴ ᴊᴜɴɢᴋᴏᴏᴋ

❽ ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ

❾ ʀᴇᴡᴀʀᴅ

❶⓿ ɢᴜᴇss ᴡʜᴏ ᴄᴀᴍᴇ ʙᴀᴄᴋ?

❶❶ ɪ ɴᴇᴇᴅ ʜᴇʟᴘ

❶❷ ʜᴏᴡ ᴄᴀɴ ɪ ʜᴇʟᴘ ʏᴏᴜ?

❶❸ ᴛʜᴀɴᴋs ғᴏʀ ʜᴇʟᴘɪɴɢ ᴍᴇ, ᴍʀ

❶❹ ʟᴇᴛ's ɢᴇᴛ ʀᴇᴀᴅʏ ғᴏʀ ᴛʜᴇ "ᴅʀᴀᴍᴀ"

❶❺ ᴋɪᴍ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ

❶❻ ᴀᴘᴘᴇᴀʀ

❶❼ ᴊᴜɴɢ ʜᴏsᴇᴏᴋ

❶❽ ʟᴏᴠɪɴɢ ᴏʀ ɴᴏᴛ?

❶❾ ᴄᴀɴ ɴᴏᴛ ᴛᴏᴜᴄʜ

❷⓿ ᴄᴀɴ'ᴛ sʟᴇᴇᴘ

❷❶ sɴᴇᴀᴋ

❷❷ ᴘʜᴏɴᴇ ᴄᴀʟʟ

❷❸ ғʟᴏᴡᴇʀs

❷❹ ɴᴜᴘᴀᴋᴀᴄʜɪ

❷❺ ɴᴏsᴛᴀʟɢɪᴀ

❷❻ ʜᴇᴀʀᴛʙᴇᴀᴛ

❷❻+ sᴏᴍᴇ ᴡᴏʀᴅs ʜᴀᴠᴇ ғɪᴠᴇ ʟᴇᴛᴛᴇʀs

❷❼ ᴄᴀʙɪɴᴇᴛ

❷❽ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪs ʀᴇᴀʟʟʏ sᴛᴀʀᴛɪɴɢ ɴᴏᴡ

❷❾ ᴄᴏᴜᴄʜ ᴏʀ ʙᴇᴅ?

❸⓿ ᴇxᴛʀᴀ ᴄᴏᴜʀsᴇ

❸❶ ᴀ ᴋɪss ᴄʜᴇᴇᴋ [ᴅᴀʏ ᴏɴᴇ]

❸❷ ᴀ sʜᴏᴜʟᴅᴇʀ ᴋɪss [ᴅᴀʏ ᴛᴡᴏ ɴ ᴛʜʀᴇᴇ]

❸❸ ᴀ ʜᴀɴᴅ ᴋɪss [ᴅᴀʏ ғᴏᴜʀ ɴ ғɪᴠᴇ]

❸❹ ᴀ ᴛʜɪɢʜs ᴋɪss [ʟᴀsᴛ ᴅᴀʏ]

❸❺ нoт ɴᴇw

❸❻ ғɪɴᴀʟ ᴇxᴀᴍ

❸❼ ʀᴇsᴜʟᴛ

❸❽ ʟᴀᴛᴇ ɢᴜᴇsᴛ

❸❾ ᴀ ɴᴇᴡ ʀᴇʟᴀᴛɪᴏɴsʜɪᴘ