Đọc Truyện spells of magic | v-trans - TruyenFun.Com

Đọc Truyện spells of magic | v-trans

Tác giả: calmlyn-

Đọc Truyện

▪ Bản Gốc: "book of magic spells" của @snake04389

[▪ Original Version: "book of magic spells" by @snake04389]

▪ V-trans: [V-trans] Spells Of Magic by @CalmLyn__ (It's me =))))

? TRANS ĐÃ CÓ XIN PHÉP NHƯNG CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG COPY DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. CẢM ƠN. ?

[Trans has permission but not yet the consent of author. Please don't copy under any form. Thanks.]

✔ TOPIC CÓ VÀI CHAP KHÔNG CÓ TRONG BẢN GỐC - TÔI SẼ CHÚ THÍCH LÀ "❌" ✔

[Topic has some chapter don't have in original version - I'll note is "❌"]

? NẾU TÁC GIẢ KHÔNG ĐỒNG Ý, TÔI SẼ XÓA CHÚNG ?

[If author doesn't agree, I'll delete it!]

? CUỐI CÙNG, CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC. BÌNH CHỌN & THEO DÕI TÔI LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ TRANS ?

[Finally, Thanks for Reading. Vote & Follow me is the motivation to trans.]

? If I write English doesn't right. Sorry! Because I'm not good enough to write English right ?

Bìa by @LINE_Team

Loading...