Đọc Truyện Những người khốn khổ - Victor Hugo - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Những người khốn khổ - Victor Hugo

Tác giả: hung3102

Đọc Truyện

NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - VICTOR HUGO

===================

Convert from ebook: Meaningofthelife

Convert date: 10/09/2015

Xem phần thứ 2 tại watcode 166131867

Xem phần thứ 3 tại watcode 166132699

Xem phần thứ 4 tại watcode 166132985

Xem phần cuối tại watcode 166134270

===================

Thông tin sách:

Tên sách: NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ

Tác giả: Victor Hugo

Nhóm dịch giả: Huỳnh Lý, Vũ Đình Liên, Lê Trí Viễn, Đỗ Đức Hiểu; G.S Huỳnh Lý xem lại toàn bản dịch

NXB Văn học

Nhungnguoikhonkho1.01

Đánh máy bởi Tiquay (Từ đầu đến hết Phần IV quyển 8 chương 1, theo ấn bản năm 2006)

OCR bởi ABBYY (Từ Phần IV quyển 8 chương 2 đến hết, theo ấn bản năm 2010)

Nhóm beta reader: bun_oc (phần I, II, IV, V), pegasus_charge (phần III, IV)

Hiệu đính toàn bộ và đóng sách bởi bun_oc

Thư viện ebook (e-thuvien.com)

Thời gian hoàn thành: tháng 6/2013

Nguyên tác tiếng Pháp xem tại:

Les misérables Tome I - Fantine www.gutenberg.org/ebooks/17489

Les misérables Tome II - Cosette http://www.gutenberg....

Loading...