Đọc Truyện NHẤT ĐAO XUÂN SẮC - TruyenFun.Com

Đọc Truyện NHẤT ĐAO XUÂN SẮC

Tác giả: babyminhee

Đọc Truyện

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể Loại: phúc hắc công (sau thành trung khuyển công) x lưu manh mỹ thụ (sau thành yêu nghiệt dụ thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Edit: Phúc Vũ, Lưu Thủy

Beta: Phúc Vũ, Lưu Thủy

Link: https://lachucung.wordpress.com/2011/10/02/nh%E1%BA%A5t-dao-xuan-s%E1%BA%AFc/

Mục lục gồm KTT, tranh và cảm tác: https://lachucung.wordpress.com/xich-ton-phong/nh%E1%BA%A5t-dao-xuan-s%E1%BA%AFc/

Danh sách Chap

Quyển thượng - Tiết tử

Đệ Nhất Chương

Đệ nhị chương

Đệ tam chương

Đệ tứ chương

Đệ ngũ chương

Đệ lục chương

Đệ thất chương

Đệ bát chương

Đệ cửu chương

Đệ thập chương

Đệ thập nhất chương

Đệ thập nhị chương

Đệ thập tam chương

Đệ thập tứ chương

Đệ thập ngũ chương

Đệ thập lục chương

Đệ thập thất chương

Đệ thập bát chương

Đệ thập cửu chương

Đệ nhị thập chương

Đệ nhị thập nhất chương

Đệ nhị thập nhị chương

Đệ nhị thập tam chương

Đệ nhị thập tứ chương

Đệ nhị thập ngũ chương

Đệ nhị thập lục chương

Đệ nhị thập thất chương

Đệ nhị thập bát chương

Đệ nhị thập cửu chương

Đệ tam thập chương

Đệ tam thập nhất chương

Đệ tam thập nhị chương

Đệ tam thập tam chương

Đệ tam thập tứ chương

Đệ tam thập ngũ chương

Đệ tam thập lục chương

Đệ tam thập thất chương

Đệ tam thập bát chương

Quyển hạ - Đệ tam thập cửu chương

Đệ tứ thập chương

Đệ tứ thập nhất chương

Đệ tứ thập nhị chương

Đệ tứ thập tam chương

Đệ tứ thập tứ chương

Đệ tứ thập ngũ chương

Đệ tứ thập lục chương

Đệ tứ thập thất chương

Đệ tứ thập bát chương

Đệ tứ thập cửu chương

Đệ ngũ thập chương

Đệ ngũ thập nhất chương

Đệ ngũ thập nhị chương

Đệ ngũ thập tam chương

Đệ ngũ thập tứ chương

Đệ ngũ thập ngũ chương

Đệ ngũ thập lục chương

Đệ ngũ thập thất chương

Đệ ngũ thập bát chương

Đệ ngũ thập cửu chương

Đệ lục thập chương

Đệ lục thập nhất chương

Đệ lục thập nhị chương

Đệ lục thập tam chương

Đệ lục thập tứ chương

Đệ lục thập ngũ chương

Đệ lục thập lục chương

Đệ lục thập thất chương

Đệ lục thập bát chương

Đệ lục thập cửu chương

Đệ thất thập chương

Đệ thất thập nhất chương

Đệ thất thập nhị chương

Đệ thất thập tam chương

Đệ thất thập tứ chương

Đệ thất thập ngũ chương

Đệ thất thập lục chương

Đệ thất thập thất chương

Đệ thất thập bát chương

Đệ thất thập cửu chương

Đệ bát thập chương

Chung chương

Phiên ngoại chi Nguyệt Nha Phong tình sự

Loading...