Đọc Truyện Mao sơn tróc quỷ nhân - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Mao sơn tróc quỷ nhân

Tác giả: Tutieuham

Đọc Truyện

Diệp Thiếu Dương vốn là một đạo sĩ tróc quỷ Mao Sơn, dũng cảm tiến vào thành thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...