Đọc Truyện [Longfic - ChanBaek] - Who Trapped? - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Longfic - ChanBaek] - Who Trapped?

Tác giả: autumnmetwinter

Đọc Truyện

Anh là người nói yêu em trước, cũng chính là người đề nghị chúng ta li dị.

Trong suốt hai năm đó, thực sự là một giấc mơ đẹp đối với em, một giấc mơ chỉ có em là người chưa thức tỉnh.