Đọc Truyện Khoảng trời ở lại | Nguyệt Dạ Vô Ưu - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Khoảng trời ở lại | Nguyệt Dạ Vô Ưu

Tác giả: D_stands_for_Drama

Đọc Truyện

Cậu có tương lai của cậu, và đôi cánh đủ trưởng thành để hướng về nó.
Tớ có ước mơ đời tớ, dù vẫn đang vùng vẫy trong cái ao nhà mình.

23:50 cậu bay.
Chỉ còn khoảng trời ở lại...

#XiaoYang