Đọc Truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng - Đinh Mặc

Tác giả: bingan_

Đọc Truyện

Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Tác giả: Đinh Mặc

Nguồn: Rabbitlyn

Văn án:

Cô ấy giống như ánh mặt trời nhỏ.

Còn tôi chỉ là du khách nằm dưới ánh mặt trời ấy.

Bởi vì cô ấy chiếu sáng, nên cuối cùng ngẩng đầu lên nước mắt nhạt nhòa.

Danh sách Chap

Chương 1 - 3: Đàm Giảo (1)

Chương 4 - 6: Ô Ngộ (1)

Chương 7 - 9: Đàm Giảo (2)

Chương 10 - 11: Ô Ngộ (2)

Chương 12 - 15: Đàm Giảo (3)

Chương 16 - 18: Ô Ngộ (3)

Chương 19 - 21: Đàm Giảo (4)

Chương 22 - 24: Ô Ngộ (4)

Chương 25 - 31: Đàm Giảo (5)

Chương 32 - 33: Ô Ngộ (5)

Chương 34 - 36: Đàm Giảo (6)

Chương 37 - 41: Ô Ngộ (6)

Chương 42 - 45: Đàm Giảo (7)

Chương 46 - 49: Ô Ngộ (7)

Chương 50 - 53: Đàm Giảo (8)

Chương 54 - 57: Ô Ngộ (8)

Chương 58 - 67: Đàm Giảo (9)

Chương 68 - 71: Ô Ngộ (9)

Chương 72 - 74: Đàm Giảo (10)

Chương 75 - 78: Ô Ngộ (10)

Chương 79 - 81: Đàm Giảo (11)

Chương 82 - 85: Ô Ngộ (11)

Chương 86 - 88: Đàm Giảo (12)

Chương 89 - 93: Ô Ngộ (12)

Chương 94 - 97: Đàm Giảo (13)

Chương 98 - 101: Ô Ngộ (13)

Chương 102 - 106: Đàm Giảo (14)

Chương 107 - 109: Ô Ngộ (14)

Chương 110 - 113: Đàm Giảo (15)

Chương 114 - 116: Ô Ngộ (15)

Chương 117 - 121: Đàm Giảo (16)

Chương 122 - 126: Ô Ngộ (16)

Chương 127 - 137: Đàm Giảo (17)

Chương 138 - 140: Ô Ngộ (17)

Chương 141 - 145: Đàm Giảo (18)

Chương 146 - 149: Ô Ngộ (18)

Chương 150 - 153: Đàm Giảo (19)

Chương 154 - 158: Ô Ngộ (19)

Chương 159 - 161: Đàm Giảo (20)

Chương 162 - 164: Ô Ngộ (20)

Chương 165 - 167: Đàm Giảo (21)

Chương 168 - 171: Ô Ngộ (21)

Chương 172 - 179: Đàm Giảo (22)

Chương 180 - 183: Ô Ngộ (22)

Chương 184 - 186: Đàm Giảo (23)

Chương 187 - 190: Ô Ngộ (23)

Chương 191 - 194: Đàm Giảo (24)

Chương 195 - 198: Ô Ngộ (24)

Chương 199 - 202: Đàm Giảo (25)

Chương 203 - 207: Ô Ngộ (25)

Chương 208 - 211: Đàm Giảo (26)

Chương 212 - 216: Ô Ngộ (26)

Chương 217 - 219: Đàm Giảo (27)

Chương 220 - 223: Ô Ngộ (27)

Chương 224 - 229: Đàm Giảo (28)

Chương 230 - 233: Ô Ngộ (28)

Chương 234 - 237: Đàm Giảo (29)

Chương 238 - 241: Ô Ngộ (29)

Chương 242 - 246: Đàm Giảo (30)

Chương 247 - 251: Ô Ngộ (30)

Chương 252: Đàm Giảo (31.1)

Chương 253: Đàm Giảo (31.2)

Chương 254: Đàm Giảo (31.3)

Chương 255: Đàm Giảo (31.4)

Chương 256: Đàm Giảo (31.5)

Chương 257: Ô Ngộ (31.1)

Chương 258: Ô Ngộ (31.2)

Chương 259: Ô Ngộ (31.3)

Chương 260: Đàm Giảo (32.1)

Chương 261: Đàm Giảo (32.2)

Chương 262: Đàm Giảo (32.3)

Chương 263: Đàm Giảo (32.4)

Chương 264: Đàm Giảo (32.5)

Chương 265: Đàm Giảo (32.6)

Chương 266: Ô Ngộ (32.1)

Chương 267: Ô Ngộ (32.2)

Chương 268: Ô Ngộ (32.3)

Chương 269: Đàm Giảo (33.1)

Chương 270: Đàm Giảo (33.2)

Chương 271: Đàm Giảo (33.3)

Chương 272: Đàm Giảo (33.4)

Chương 273: Đàm Giảo (33.5)

Chương 274: Đàm Giảo (33.6)

Chương 275: Đàm Giảo (33.7)

Chương 276: Đàm Giảo (33.8)

Chương 277: Ô Ngộ (33.1)

Chương 278: Ô Ngộ (33.2)

Chương 279: Ô Ngộ (33.3)

Chương 280: Ô Ngộ (33.4)

Chương 281: Ô Ngộ (33.5)

Chương 282: Ô Ngộ (33.6)

Chương 283: Ô Ngộ (33.7)

Chương 284: Ô Ngộ (33.8)

Chương 285: Ô Ngộ (34.1)

Chương 286: Ô Ngộ (34.2)

Chương 287: Ô Ngộ (34.3)

Chương 288: Ô Ngộ (34.4)

Chương 289: Đàm Giảo (34.1)

Chương 290: Đàm Giảo (34.2)

Chương 291: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (1)

Chương 292: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (2)

Chương 293: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (3)

Chương 294: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (4)

Chương 295: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (5)

Chương 296: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (6)

Chương 297: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (7)

Chương 298: Ngoại truyện Chim sa cá lặn (kết)

Chương 299: Ngoại truyện Cuộc sống của tác giả, giáo sư và thợ sửa chữa (1)

Chương 300: Ngoại truyện Cuộc sống của tác giả, giáo sư và thợ sửa chữa (2)

Loading...