Đọc Truyện || IMAGINE || SEVENTEEN AND CARATS || LIZZIE - TruyenFun.Com

Đọc Truyện || IMAGINE || SEVENTEEN AND CARATS || LIZZIE

Tác giả: lizzie_love_kpop

Đọc Truyện

*No.1 #dk*_ 10/8/2018
*No.3 #mingyu*_ 14/9/2018
*No.2 #wonwoo*_ 17/9/2018
*No.2 #hoshi*_7/10/2018
*No.3 #josh*_25/4/2019

Viết: 28/6/2018
Kết: ??/??/????

| Mười Bưởi và bạn, những mối tình thật đẹp đẽ và... dở hơi. |

Nguyên liệu chính: Chất xám nguyên chất, điên(90%), rầu rĩ(5%), đẹp(5%)

Chuyện không hay nên đừng tuỳ tiện mang đi xa xôi, nhé!

Đọc vui vẻ, không hay thì góp ý, không thích thì click out, nhé!