Đọc Truyện Hetalia ( APH ) FUN FACT - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Hetalia ( APH ) FUN FACT

Tác giả: GilAddio

Đọc Truyện

Những sự thật thú vị về các nhân vật trong Hetalia

Danh sách Chap

#1

Fun fact 1: England

Fun fact 2 : America

Dear Diary- America

Fun fact USUK

Fun fact Denmark

Dear diary - Spain

Fun fact : Sad but true

Fun fact - Prussia

Fun fact - HRE x Chibitalia

Fun fact - France

Dear diary - Hungary

Fun fact - Gilbird

Fun fact - America

Fun fact - Belarus

Fun fact - Norway

Dear diary - Hungary

Fun fact - scotland

Fun fact - England

Fun fact - China

Fun fact - England

Dear diary - Romano ( south Italy )

Fun fact - Russia

Fun fact - Taiwan & Hongkong

Fun fact - USUK

Fun fact - Prussia & Romano

Dear diary - Scotland

Fun fact - Italy & Germany

Fact - Hetaoni

Fun fact - spain

Fun fact - Nation

Dear diary - America

Fun fact - Denmark's family

Fun fact - USUK

Fun fact - Canada

Fun fact - Bad touch trio

OVO

Fun fact - Japan

Dear Diary - Romano

Fun fact - England

Fun fact - England

Fun fact - England

Fact - Russia

Fun fact - America

Dear diary - Spain

... - Hetaoni

Fact - Family ( Nordic country )

Fact - Canada

Fun fact - England

Dear Diary - Switzerland

Fun fact - HRE X ITALY

Fun fact - Canada

Fun fact - England

Fun fact - Nordics country

Dear Diary - Italy

Fun fact - America

Fun fact - England

Fun fact - England

Fact - Romano

Dear diary - England

Fun fact - Brother

Short - USUK

Fun fact - Germany & Romano

Fun fact - America-Japan-Germany-Italy

Dear Diary - Italy

Fact - Hetaoni

Fun fact - America

Fun fact - USUK

Fun fact - FACE

Dear Deary - Belarus x Liechtenstein

FUN Fact - USUK

Fun fact - Germany x Italy

Fun fact - America, Sweden & Finland

Fun Fact - Sweden - America

Dear diary - America

Fact - Old Empires

Fun fact - America

Fact - England

Fun fact - Germany

Dear Diary - America

Fact - England

Fact - England

Fun fact - USUK

Fun fact - USUK

Dear Diary - America

Fun fact - Italy

Fun fact - Russia & Belarus

Fact - Romano

Fun fact - Canada & Kumajiro

Dear Diary - England

Fact - Germany

Fact - Belarus

Fun fact - America

Fun fact - America

Dear Diary - Scotland

Fun fact - Lithuania

Fun fact - Denmark

..... - Italy

Fact - Nation

Dear Diary - England

..............- Prussia

Fun fact - Prussia

Fact - Prussia

Fact - Prussia

Dear Diary - Germany & Prussia

Fact - Prussia

Fun fact - Prussia

Fact - Prussia

Fact - prussia

Dear Diary - Norway

Fun fact - Canada

Fun fact - Romano

Fun fact - China

Fun fact - Hungary

Dear Diary - Chibi America

Fun fact - Russia

Fun fact - Nordics

Fun fact - Hetalia Girls

Fun fact - Japan

Dear Diary - Prussia

Fun fact - Nation

Fun fact - Norway - Iceland

Fun fact - America

Fun fact - Norway

Dear Diary - Liechtenstein

Fun fact - Switzerland

Fun fact - Denmark & Norway

Fun fact - Russia

Fun fact - Germany

Dear Diary - Holy Roman Empire

Fun fact - Sweden - Denmark

Fun fact - Prussia

Fun fact - Sealand

.................- Prussia - Germany

Dear Diary - Romano

Dog - Hetalia

Fun fact - Denmark & Norway

Fun fact - Scotland - England

Fun fact - Norway

Dear Diary - France

Fun fact - America

[ Creepy ]'Fun' Fact - Sealand

Fun fact - Hungary & Austria

Fun fact - Sweden & Norway

Dear diary - Canada

Fun fact - Germany & Italy

Fun fact - Canada

Fun fact - Sweden & Finland

Fun fact - America

Dear Diary - Hongkong

Fact - Jeanne d'arc

Fun fact - Sweden

Fun fact - Latvia

Fun fact - Monaco

Dear Diary - Native America

Fun fact - Việt Nam

Fun fact - Korea

Fun fact - China

Fun fact - England - Native America

Dear Diary - Greece

Fun fact - Vietnam

Fun fact - Finland

Fact - Prussia

Fun fact - Spain

Dear Diary - Prussia

Fun fact - Japan

Fun fact - China

Fun fact - Russia

Fun fact - Liechtenstein

Dear diary - Spain

Fun fact - Asia

Fun fact - Hungary & Austria

Fun fact - Russia