Đọc Truyện ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện ĐỆ NHẤT THI THÊ(edit)

Tác giả: LPha14

Đọc Truyện

Thể loại:Cường-Cường,xuyên thư ,trọng sinh,1x1...

Edit:đang tiến hành...

Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, nên làm gì bây giờ?

Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết rồi trở thành Tang Thi Vương, lại nên làm gì bây giờ?

Nếu Tang Thi Vương này không chỉ là kẻ thù không đội trời chung của nam chính, là kẻ đầu sỏ giết chết nam chính, mà nam chính còn trọng sinh trở lại trước tận thế đến báo thù, như vậy nên làm gì bây giờ?

Mộ Nhất Phàm xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, sau khi buồn rầu một ngày một đêm, quyết định nhẫn tâm một phen, trước lúc nam chính trọng sinh, lập tức xử lý nam chính!

Danh sách Chap

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11+12

Chương 13+14+15

Chương 16+17

Chương 18

Chương 19+20+21

Chương 22=>29

Chương 30=>35

Chương 36=>40

Chương 41=>43

Chương 44=>50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76=>79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114+115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120+121

Chương 122+123

Chương 124+125

Chương 126+127

Chương 128+129

Chương 130+131

Chương 132

Chương 133+134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138=>140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179+180

Chương 181+182

Chương 183

Chương 184=>187

Chương 188=>191

Chương 192=>197

Chương 198+199

Chương 200

Chương 201

Chương 202

Chương 203

Chương 204+205

Chương 206

Chương 207

Chương 208

Chương 209+210

Chương 211+212

Chương 213

Chương 214+215

Chương 216

Chương 217

Chương 218=>222

Chương 223=>237

Chương 238

Chương 239+240+241

Chương 242

Chương 243

Chương 244

Chương 245=>260

Chương 261=>270

Chương 271

Chương 272

Chương 273

Chương 274=>295

Chương 296+297

Chương 298

Chương 299

Chương 300

Chương 301

Chương 303

Chương 304

Chương 305

Chương 306

Chương 307

Chương 308

Chương 309

Chương 310

Chương 311

Loading...