Đọc Truyện congtytnhh1tv - TruyenFun.Com

Đọc Truyện congtytnhh1tv

Tác giả: kieutrangtn90

Đọc Truyện

6.7. Công ty TNHH một thành viên :

Theo đ. 46 Luật doanh nghiệp 1999 :

"Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp :

- Do một tổ chức làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu chịu

trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong

phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

- Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ

của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.

- Công ty không được quyền phát hành cổ phiếu .

- Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh"

Như vậy, Công ty TNHH một thành viên là tổ chức có tư cách pháp nhân, do một

pháp nhân thành lập. Khi hoạt động, Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn trên vốn điều

lệ của Công ty. Đây là phần vốn do chủ sở hữu trích từ tài sản của chủ sở hữu để thành

vốn điều lệ của Công ty.

Công ty cũng không được quyền phát hành cổ phiếu nhưng có thể phát hành trái

phiếu.

Theo Luật doanh nghiệp 2005...

Danh sách Chap
Loading...