Đọc truyện Đam Mỹ Confession

8,097 710Writing

Update 22032019

Đọc truyện GOT7 Fanfic Confession

4,261 521Writing

Update 22032019

Đọc truyện EXO Fanfic Confession

5,454 356Writing

Update 22032019

Đọc truyện Wanna One Fanfic Confession

19,585 1,731Writing

Update 22032019

Đọc truyện NCT Fanfic Confession

27,057 1,667Writing

Update 22032019

Đọc truyện Seventeen Fanfic Confession

16,669 1,276Writing

Update 22032019

Đọc truyện BTS Fanfic Confession

177,744 8,510Writing

Update 22032019