Đọc truyện Linh La Giới full

241,366 1,468Full

Linh La Giới 23

Đọc truyện Thần Tọa full

509,223 2,112Full

Thần Tọa 16

Đọc truyện Hoàng Tộc full

54,020 305Full

Hoàng Tộc 8

Đọc truyện Sủng Mị full

355,708 2,008Full

Sủng Mị 30

Đọc truyện Sát Vương full

35,678 166Full

Sát Vương 6