Đọc truyện Linh La Giới full

236,964 1,438Full

Linh La Giới 23

Đọc truyện Thần Tọa full

492,929 2,052Full

Thần Tọa 16

Đọc truyện Hoàng Tộc full

52,251 286Full

Hoàng Tộc 8

Đọc truyện Sủng Mị full

345,518 1,969Full

Sủng Mị 30

Đọc truyện Sát Vương full

35,270 166Full

Sát Vương 6