Đọc truyện Ngục quỷ (ĐM)

64,888 2,501Full

Phiên ngoại

Đọc truyện Quỷ thuyết (Đam)

32,008 1,471Full

Phiên ngoại 1

Đọc truyện Quán cơm nhỏ

55,135 2,074Full

PN5: Trưởng thành

Đọc truyện Hồ sơ chuyện lạ

93,285 2,311Full

Phiên ngoại

Đọc truyện Tiệm quan tài số 7

155,647 7,425Full

Chương 89