Đọc truyện NoJun | Bittersweet

448 61Writing

1.

Đọc truyện NoRen | Nhà Jeno có một em mèo

7,080 1,114Writing

9.

Đọc truyện LuRen | Em Hàng Xóm

8,417 1,386Writing

11.

Đọc truyện NoRen | Their Stories

84,592 10,495Writing

105

Đọc truyện JaemRen | My lie

933 114Full

Oneshot