Đọc truyện NoJun | Bittersweet

402 56Writing

1.

Đọc truyện NoRen | Nhà Jeno có một em mèo

6,604 1,074Writing

9.

Đọc truyện LuRen | Em Hàng Xóm

7,788 1,294Writing

11.

Đọc truyện NoRen | Their Stories

81,265 10,051Writing

104

Đọc truyện JaemRen | My lie

892 110Full

Oneshot