Đọc truyện Chats - NamJin [Trans]

5,035 1,390Writing

w.c

Đọc truyện Save Me - BTS [Webtoon]

19,053 4,576Writing

Ep.07 - D

Đọc truyện Ashes, Ashes - BTS [Trans]

8,193 1,743Writing

13. Ban công

Đọc truyện Texting - HopeMin [Trans]

41,985 8,721Writing

thirty eight

Đọc truyện My 11:11 Wish - NamJin [Trans] √

13,779 2,596Full

End