Đọc truyện Em Nói Đúng - HopeMin [Trans]

2,197 452Writing

2.(2)

Đọc truyện BTS FACTS

3,775 464Writing

Facts two

Đọc truyện Chats - NamJin [Trans]

55,428 11,337Writing

smell

Đọc truyện My 11:11 Wish - NamJin [Trans] √

17,649 3,158Full

End

Đọc truyện Daddy - NamJin [Trans] √

414,473 53,685Full

88: Ending