Đọc truyện Giậu mồng tơi năm ấy

398,551 22,751Writing

#31

Đọc truyện Em là nhà [FULL]

8,107,530 294,960Full

#150

Đọc truyện Vì vợ là vợ anh [FULL]

3,176,174 133,770Full

#90 - KẾT

Đọc truyện Ngoại truyện

274,210 12,150Writing

#7