Đọc truyện Cầu Thê

6,824 61Writing

VĂN BẢN

Đọc truyện Tòng Linh Khai Thủy

525 11Writing

VĂN BẢN

Đọc truyện Độc Giác Thú

2,546 16Full

VĂN BẢN

Đọc truyện Trọng Phùng Dĩ Hậu

1,124 8Writing

VĂN BẢN

Đọc truyện LIÊN TÌNH (full)

1,040,064 35,384Full

Vài Lời Mún Nói