Đọc truyện (textfic) (chamwink) sẽ!

22 13Writing

hmm?