Đọc truyện Yêu nghiệt - Full

168,500 2,662Full

Chương 27

Đọc truyện Oan trái - Full

194,961 3,799Full

Chương 81

Đọc truyện Giam cầm - Full

211,335 5,072Full

Chương 23

Đọc truyện 120 ngày nhìn trộm

1,214 74Writing

Chương 38