Đọc truyện | mono |

1,119 159Full

badbye.

Đọc truyện Aubade's Gallery

2,835 464Writing

pastle sky pt.2.

Đọc truyện bây giờ mới kể

1,322 241Full

khờ ơi

Đọc truyện 「Gã」

1,175 224Full

Anh

Đọc truyện Chuyện má con thằng Doi

35,159 5,212Writing

S.O.S