Đọc truyện | mono |

985 147Full

badbye.

Đọc truyện Aubade's Gallery

2,597 463Writing

pastle sky pt.2.

Đọc truyện bây giờ mới kể

1,261 234Full

khờ ơi

Đọc truyện 「Gã」

1,070 219Full

Anh

Đọc truyện Chuyện má con thằng Doi

33,908 5,126Writing

S.O.S