Đọc truyện | mono |

767 121Full

badbye.

Đọc truyện Aubade's Gallery

2,290 431Writing

pastle sky pt.2.

Đọc truyện bây giờ mới kể

1,179 216Full

khờ ơi

Đọc truyện 「Gã」

934 193Full

Anh

Đọc truyện Chuyện má con thằng Doi

31,475 4,901Writing

S.O.S