Hello Kitty coloring

Tùy Chỉnh

Cuối cùng cũng đã hoàn thành mà nhìn hơi giống thảm hoạ nghệ thuật ●︿●

Có vẻ rối mắt quá
Có ai nát tuổi thơ chưa khi nhìn thấy Creepy Kitty này không?