#30

Tùy Chỉnh

Ngày nắng mày có thấy trống vắng ?
Ngày mưa mày có người yêu chưa ?

18/11/2018
Nguồn: -kulzsc- ( Instagram )
-----------------------------------
#khi bạn muốn hỏi xem crs đã có người yêu chưa ><