Đọc truyện Tiên Nghịch full

1,699,867 6,967Full

pykarai

Đọc truyện Già Thiên full

1,133,087 4,931Full

pykarai

Đọc truyện Dị Thế Tà Quân full

730,300 3,370Full

pykarai

Đọc truyện Sát Thần full

832,717 3,555Full

pykarai

Đọc truyện Cầu Ma full

627,108 2,869Full

pykarai

Đọc truyện Đan Thần full

464,590 2,187Full

pykarai

Đọc truyện Thế Giới Tu Chân full

441,358 2,064Full

pykarai

Đọc truyện Chân Tiên full

412,923 1,885Full

pykarai

Đọc truyện Thần Tọa full

392,478 1,634Full

pykarai

Đọc truyện Linh La Giới full

163,858 1,021Full

pykarai

Đọc truyện Vũ Thần full

528,463 2,307Full

pykarai

Đọc truyện Ma Long full

247,200 1,174Full

pykarai

Đọc truyện Vô Thường full

535,662 2,537Full

pykarai

Đọc truyện Hi Du Hoa Tùng full

205,496 827Full

pykarai